Ønsker du å gi julegaver til dine ansatte?

Ønsker du å gi julegaver til dine ansatte kan det være nyttig å vite mer om hvor mye, hva og hvordan.

Ubetingede påskjønnelser i fravær av julelunsj og kontorhygge kan styrke dine ansattes motivasjon når arbeidshverdagen deres er noe usikker. Er påskjønnelser knyttet til en atferd eller et mål kan det derimot være skadende for ansattes motivasjon, i den grad at de utfører kun arbeidet dersom de mottar en påskjønnelse. Når det er nevnt, kan det være nyttig å benytte seg av den økte beløpsgrensen som ble vedtatt i starten av 2021, dersom du vil gi julegaver til dine ansatte.

Er det noen beløpsgrense på gaven?

I starten av 2021 ble beløpsgrensen for gaver med skattemessig fradrag hevet fra 2000,- til 5000,- per ansatt. Dette innebærer et litt større handlingsrom for arbeidsgivere som ønsker å gi julegaver til ansatte som har vært snille i år. Fordel i form av gaver/naturalytelser i arbeidsforhold er i utgangspunktet skattepliktig inntekt for den ansatte, og da skal verdien fastsettes ut fra hva det ville ha kostet mottakeren å kjøpe vedkommende en vare eller en tjeneste. Det er verdsettelsen på overtakelsestidspunktet som legges til grunn. Som tidligere nevnt, er det ikke skatteplikt for gaver dersom verdien på gaven holdes innenfor 5 000 kr pr. ansatt i løpet av inntektsåret. Viktig å nevne at gaven må bestå av annet enn pengebeløp, gavekort som ikke kan veksles inn i penger er godtatt.

Skattefrie gaver skal ikke innrapporteres, men overstiger verdien ovennevnte beløpsgrense, skattlegges det overskytende fullt ut som lønn. Dersom vilkårene for skattefritak ikke oppfylles, for eksempel fordi gaven gis som pengebeløp, skattlegges hele gaven som lønn.

Har man rett til fradrag for inngående merverdiavgift ved kjøp av julegaver?

Julegaver som gis internt til ansatte, aksjonærer eller pensjonister, eller gaver til eksterne kunder, leverandører eller andre samarbeidspartnere gir som hovedregel ikke fradragsrett med tanke på inngående merverdiavgift. Det har ingen betydning at julegaven påføres eksempelvis givers navn eller logo, slik at gaven får en reklameeffekt. Fradragsretten er avskåret uansett om oppmerksomheten gis med gave- eller reklamehensikt. Merverdiavgiften blir dermed en utgift for giver og kostnadsføres vanligvis sammen med nettokostnaden for julegaven.

Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi, for eksempel blomster, konfekt eller en vinflaske vil normalt ikke anses som skattepliktig for mottaker. Slike gaver er skattefrie, selv om det i samme året ved andre anledninger er gitt andre skattefrie gaver innenfor beløpsgrensen på kr 5 000 pr. ansatt i løpet av inntektsåret.

Dette betyr at man fra 2021 kan for eksempel gi ansatte gaver i form av abonnement på treningsstudio, skattefri EK-tjeneste, personalrabatter eller andre passende påskjønnelser.

Bare husk at påskjønnelsen bør være ubetinget, for å fostre sunn arbeidsmotivasjon. Til tross for dette, er det innafor å gi gaver til dine ansatte dersom de har vært snille.