Lønnsstøtteordningen tilknyttet Covid-19

En glasskrukke veltet på siden med mynter spredt rundt på en overflate, illustrerer konseptet med sparing eller økonomisk tap. Her, i forbindelse med endring i arbeidsgiveravgiften 2023.

I desember ble regjeringen enig om en ny lønnsstøtteordning, der noen punkter fortsatt er under utarbeidelse.


LØNNSSTØTTEORDNINGEN

Formålet med denne ordningen er å legge til rette for at arbeidstakere fortsatt kan være i arbeid til tross for de siste restriksjonene som samfunnet er pålagt. Støttens hovedmål er å dekke deler av virksomheters lønnskostnader gjeldende for ansatte som ville blitt permittert eller oppsagt som konsekvens av nasjonale smitteverntiltak. Ordningen trådte i kraft 1. desember 2021, og den skal vare til og med januar 2022, med forbehold om at smitteverntiltakene letter. Regjeringen skriver på sine sider at det kan være aktuelt å forlenge ordningen til februar 2022 dersom tiltakene fortsetter.

Lønnsstøtteordningen vil gjelde for bedrifter som er direkte eller indirekte berørt av de nasjonale smitteverntiltakene, herunder tiltak som begrenser aktivitet, antallsbegrensninger, bordplassering og skjenkerestriksjoner.

  • Bedrifter regnes å være direkte berørt dersom de har mer enn 40 prosent av omsetningen fra virksomhet som er begrenset av tiltakene.
  • Bedrifter regnes å være indirekte berørt dersom mer enn 50 prosent av omsetningen fra virksomheten er direkte berørt av tiltakene.

Dette er særlig gjeldende for yrker i hotell-, restaurant-, treningssenter, transport- og event- og teaterbransjen. De gjeldende bedriftene med faste- og midlertidige ansatte på både deltids- og heltidsbasis kan selv velge om de ønsker å permittere sine ansatte eller benytte seg av lønnsstøtten, men de kan ikke permittere deler av de ansatte og motta lønnsstøtte for andre. Unntaket i dette tilfellet er at bedriften tok tilbake de som ble permittert etter 30. november 2021, innen 23. desember 2021. Dersom omsetningsnedgang i virksomheten skyldes innreiserestriksjoner som følge av COVID-19 er ikke dette omfattet av lønnsstøtteordningen.

Bedrifter kan søke om lønnsstøtten via en søknadsportal i februar, og utbetalingene vil påfølge kort tid etter (per Regjeringen 20.12.2021). For å kunne søke må foretaket oppfylle de samme seriøsitetsvilkårene som ved tidligere ordninger, herunder korrekt utfylte a-meldingsrapporter, være skattepliktig, ha betalt skatt, avgifter og forskuddstrekk, levert skattemeldinger og årsregnskap, utøve lovlig aktivitet og ha ansatte. Ved omsetningsfall på 100 prosent kan virksomheten søke om støtte på inntil 40 000 kr per ansatt i måneden. Ved omsetningsfall mellom 100 – 20 prosent reduseres støttebeløpet lineært ned til 4 000 kr per ansatt ved 20 prosent omsetningsfall. Omsetningsfall lavere enn 20 prosent gir ikke rett til støtte. Virksomheter kan maksimalt få 47 millioner kroner i støtte per måned. For konsern gjelder beløpsgrensene på summen av beregnede tilskuddsbeløp for alle foretakene i konsernet som søker om tilskudd (tilsvarende som i kompensasjonsordningen for næringslivet). Støtten kan ikke overstige virksomhetens (hovedenhetens) omsetningsfall målt i kroner.

Referanseperioden for denne støtteordningen er tilsvarende måned to år før. Støttebeløpet per måned er oppad begrenset til 40 000 kr per måned per arbeidstaker og maksimalt 80 prosent av arbeidstakers utbetalte bruttolønn inkl. arbeidsgiveravgift i støtteperioden. Bruttolønn er definert som lønn som er betalt ut som kontantytelse, herunder fastlønn, timelønn, fast tillegg, uregelmessige tillegg, helligdagstillegg, hyretillegg, honorar og tips. Støttebeløpet er oppad begrenset til 15 000 kr per måned per lærling og maksimalt 80 prosent av lærlingens bruttolønn arbeidsgiveravgift.

Støtte per ansatt er gitt ved følgende formel:

Formel for gradert støttebeløp i kr per heltidsansatt =

[4 000 + (40 000 − 4 000) ∗ (?????????????? i prosent − 20%) / (100%−20%)]

Formel for gradert støttebeløp i kr per deltidsansatt =

[4 000 + (40 000 − 4 000) ∗ (?????????????? i prosent − 20%)/(100%−20%)] ∗ (stillingsprosent/100)

 

For kontinuerlige oppdateringer om lønnsstøtteordningen kan du gå inn på følgende Regjeringens egen side her: Lønnsstøtteordningen