OTP-sparing fra første krone!

Det er fra 1. januar 2022 trådt i kraft endringer i pensjonslovgivningen.

Stortingets lovvedtak om endringer i pensjonslovgivningen trådte i kraft pr 01.01.2022, og det er nå et krav for alle private tjenestepensjonsordninger om å spare minst 2 prosent av medlemmenes inntekt fra første krone.

Kravet om at den ansatte må ha minst 20 % stilling for å ha rett til medlemskap i pensjonsordningen er også opphevet. Aldersgrensen for medlemskap settes ned fra 20 år til 13 år, som i folketrygden. Ansatte får også rett på medlemskap i ordningene når inntekten overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen. Denne grensen er som hovedregel på 1000 kroner, men 10 000 kroner for skattefrie organisasjoner mv. Det blir ikke lenger egne unntaksregler for sesongarbeidere. Disse endringene kan bidra til at regelverket for pensjon i folketrygden og privat tjenestepensjon blir mer likt.

Bedrifter med obligatorisk tjenestepensjonsordning (OTP), må ha tilpasset sine pensjonsordninger til de nye reglene senest 30. juni 2022.

Viktig å nevne at det ikke er krav om at endringene i pensjonsgrunnlaget eller endrede medlemskapskriterier skal få virkning for perioden mellom 1. januar 2022 og tidspunktet for endring av den enkelte pensjonsordning (senest 30.06.2022).