Er du kjent med aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)?

Alle arbeidsgivere i Norge har en plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Jobber du og din bedrift aktivt med dette?

I 2020 trådte nye endringer i likestillings- og diskrimineringsloven i kraft. Aktivitet- og redegjørelsesplikten betyr at mange bedrifter nå må redegjøre for lønnsforskjeller fordelt etter kjønn i årsberetningen, eller i et annet offentlig dokument annethvert år. Alle arbeidsgivere i Norge har en plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Helt konkret betyr det at bedrifter skal iverksette tiltak og jobbe forebyggende for økt likestilling, selv om man ikke kjenner til at noen diskrimineres – «bedre føre var, enn etter snar».

Mange norske bedrifter må nå levere en lønnskartlegging fordelt etter kjønn. Kartleggingen skal blant annet inneholde:

 • Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn totalt
 • Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på ulike stillingsnivå
 • Andelen kvinner og menn som jobber deltid

Små bedrifter med opptil 19 ansatte omfattes ikke av redegjørelsesplikten. De har imidlertid en dokumentasjonsplikt. I praksis betyr dette at foretaket må dokumentere (og oppbevare) alt arbeid knyttet til likestilling i bedriften.

Bedrifter som har mellom 20-50 ansatte har også dokumentasjonsplikt. Forskjellen mellom disse bedriftene og de med under 20 ansatte, er at hvis en av arbeidslivets parter krever det, får de en redegjørelsesplikt på samme måte som bedrifter med mer enn 50 ansatte.

Har bedriften over 50 ansatte, plikter man å redegjøre for kjønnslikestilling og hva foretaket gjør for å oppfylle aktivitetsplikten. Det må altså dokumenteres hvordan de jobber med likestilling, diskriminering og mangfold.

Hvert år må det kartlegges:

 • Risiko for diskriminering og hindre for likestilling
 • Kjønnsbalanse og lønnsforskjeller for ansatte som jobber frivillig deltid, er i midlertidige stillinger eller er i foreldrepermisjon

Annethvert år må det kartlegges:

 • Kjønnsbalanse og lønnsforskjeller på ulike lønnsnivåer
 • Kjønnsbalanse og lønnsforskjeller for ansatte som jobber ufrivillig deltid

Per i dag omfattes følgende diskrimineringsgrunnlag:

 • Kjønn
 • Nedsatt funksjonsevne
 • Seksuell orientering
 • Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
 • Religion og livssyn
 • Etnisitet
 • Omsorgsoppgaver
 • Graviditet, foreldrepermisjon og adopsjon

Dersom din bedrift har flere enn 50 ansatte (eller flere enn 20 ansatte, der en av arbeidslivets parter i virksomheten eller et flertall av de ansatte krever at aktivitetsplikten skal oppfylles), er bedriften lovpålagt å følge en fire stegs arbeidsmodell.

 1. Undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling og mangfold i virksomheten
 2. Analysere årsaker til identifiserte risikoer
 3. Iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskriminering og bidra til økt likestilling og mangfold i virksomheten
 4. Vurdere resultatet av arbeidet som er gjort i punkt 1-3

Jobber du og din bedrift aktivt med dette?

Ta kontakt med oss dersom du ønsker bistand med kartlegging og arbeid med Aktivitets- og Redegjørelsesplikten (ARP)

Her finner du lovverket for rapporteringspåbudet:
Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) – Kapittel 4 Aktivt likestillingsarbeid – Lovdata