Arbeidsgivers styringsrett – hvor går grensen?

Styringsretten blir ofte omtalt som arbeidsgivers handlingsrom.

Arbeidsgiver har rett til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet samt å ansette og si opp arbeidstakere. Dette kalles arbeidsgivers styringsrett. Denne retten er ikke lovfestet, men ligger til grunn i alle arbeidsforhold og er akseptert i rettspraksis. Styringsretten er begrenset av arbeidsavtalen, eventuelle tariffavtaler, praksis og en rekke lover, som for eksempel arbeidsmiljøloven, ferieloven, likestillings- og diskrimineringsloven og folketrygdloven. Ved utøvelse av styringsretten må det blant annet legges vekt på sedvaner i bransjen, praksis i det aktuelle arbeidsforhold og hva som finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen. Avgjørelser må ha et forsvarlig grunnlag, og må ikke være vilkårlige eller basert på utenforliggende hensyn.

Hvis du, som arbeidsgiver, skulle ønske å foreta en endring i arbeidsforholdet, må du foreta en grundig kartlegging av dine og arbeidstakers gjensidige rettigheter og plikter, og på den bakgrunn foreta en vurdering av hvilke muligheter og begrensninger du står ovenfor.

Arbeidsavtalens ordlyd vil være et utgangspunkt for vurderingen av arbeidsavtalen. I tillegg til dette vil også dens «normgrunnlag» trekkes inn i vurderingen. «Normgrunnlaget» er hele prosessen rundt inngåelsen av arbeidsavtalen, herunder ansettelsesprosessen.

For å skaffe en fullstendig oversikt over hva som må anses som rammene for avtaleforholdet kan det være relevant å trekke inn:

  • utlysningstekst
  • notater fra intervjuer
  • praksis i virksomheten
  • stillingsinstruks
  • sedvaner i bransjen
  • praksis i det aktuelle arbeidsforhold
  • arbeidsreglement
  • hva som finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen

HVOR GÅR GRENSEN FOR ARBEIDSGIVERS STYRINGSRETT?

Domstolene og forfattere av juridisk litteratur har trukket grenser for hvor store endringer du som arbeidsgiver kan foreta deg i kraft av styringsretten. Det er alminnelig antatt at du i kraft av styringsretten ikke kan foreta for vidtgående endringer i arbeidstakers arbeidsforhold/ arbeidsoppgaver. Dersom arbeidstakers stilling og arbeidsoppgaver fremtrer vesentlig endret enn det som er avtalt eller forutsatt mellom partene, vil du ha trådt over grensene for når styringsretten kan anvendes. Ved vurderingen av om du som arbeidsgiver ensidig kan foreta en endring av arbeidsvilkårene, må det derfor foretas en sammenlikning mellom nåværende og evt. endrede forhold. En rettesnor i vurderingen vil være at endringene ikke kan være så store at stillingens grunnpreg endres.

ANSATTES MEDBESTEMMELSESRETT

Arbeidstakerne har rett til medbestemmelse ved beslutninger som er av betydning for arbeidsforholdet. Prinsippet om medbestemmelsesrett er fastslått i Grunnloven. Medbestemmelsesretten er også inntatt i andre lover. Eksempelvis følger det av arbeidsmiljøloven at arbeidstakerne skal medvirke ved utformingen av systemer som brukes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet. Det finnes også bestemmelser om verneombud som skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.