Ny hjemmekontorforskrift i kraft fra 1. juli 2022

Regjeringen har fastsatt endringene i hjemmekontorforskriften.

Endringen innebærer konkretisering av hva som gjelder og hva som ikke gjelder for både arbeidstaker og -giver.

Endringene trer i kraft fra 1. juli, og de legger ikke opp til en like krevende prosess mht. administrasjon og praktisering, som den gjorde tidligere. Flere og flere ansatte ytrer ønsker om hjemmekontor og muligheten til å jobbe hjemmefra. I den anledning vil nok mange ønske de nye endringene svært velkommen.

Til tross for ønsket om hjemmekontor, er det likevel viktig at hjemmekontor er basert på frivillighet. Jobb fra arbeidsplassen må være et alternativ. Regelverket bør ikke kunne benyttes som et innsparingstiltak for arbeidsgiver.

Den nye forskriften spesifiserer at regelverket for arbeidstid på kontoret, også er gjeldende for hjemmekontoret. De siste 2 årene førte til en tvungen teknologisk revolusjon av arbeidslivet. Dette skapte uklare grenser mtp arbeid og fritid for mange. Disse uklare grensene førte til e-poster som ble sendt på lørdagskvelder, og søndagsarbeid som egentlig kunne blitt gjort på mandag. Denne arbeidstidsspesifiseringen er kjært velkommen for mange arbeidstakere. Å ta seg helt fri fra jobben iblant er viktig for å bygge mentalt og fysisk overskudd, slik at bedriften forhåpentlig kan følgelig høste økonomisk overskudd.

Hjemmekontorforskriften presiserer at kravene til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder ved arbeid hjemmefra. Dette er kjærkomment, da statistikken har vist at mange arbeidstakere har hatt det tungt de siste 2 årene.

Den nye forskriften gir ikke arbeidstakere en rett til bestemt arbeidsutstyr, kontormøbler og lignende. Departementet begrunner det med at arbeidsplassene er forskjellige og utstyrsbehovet vil variere. Dette ble vedtatt til tross for at mange arbeidstakere oppgir at de ikke har hatt tilstrekkelig utstyr eller at de har investert i utstyr fra egen lommebok.

SLIK BLIR ENDRINGENE:

  • En tydeliggjøring av når forskriften gjelder.
  • Et unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.
  • En tydeliggjøring av at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstakeren jobber hjemmefra.
  • At Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med at arbeidsgiver overholder forskriftens krav. Arbeidstilsynet kan uansett ikke føre tilsyn i arbeidstakers hjem uten etter avtale med den ansatte.
  • At de samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen.

For mer info:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-regler-for-hjemmekontor/id2904727/