Fra 1. juli trer en helt ny lov i kraft: Åpenhetsloven

Er din bedrift er berørt av det nye lovverket som trer i kraft 1. juli? Finn ut mer om Åpenhetsloven, hvem den gjelder og hva som må gjøres.

I korte trekk handler den nye Åpenhetsloven om at forbrukerne skal vite at de ikke bidrar til brudd på menneskerettigheter ved kjøp av en vare eller en tjeneste. Målet med den nye loven er å sikre at grunnleggende menneskerettigheter blir overholdt, og den skal også gi deg som forbruker muligheten til å ha innsyn i hvordan norske bedrifter håndterer de ulike tema gjennom sine aktsomhetsvurderinger. Det vil derav fra 1. juli 2022 være krav om at større virksomheter skal gjøre regelmessige vurderinger for å kartlegge og vurdere mulige eller faktiske brudd på grunnleggende menneskerettigheter. De må ha kontroll på sine leverandørkjeder, for å kunne forebygge, stanse eller begrense brudd, som blant annet barnearbeid og andre uanstendige arbeidsforhold.

HVEM GJELDER ÅPENHETSLOVEN FOR?

Loven gjelder for større virksomheter hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske bedrifter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

Større virksomheter er i lovens § 3 bokstav a definert som:

 • Virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5,
 • eller som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:
  • 70 millioner kroner
  • balansesum: 35 millioner kroner
  • gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Morselskaper skal regnes som større virksomheter dersom vilkårene er oppfylt for mor- og datterselskaper sett som en enhet.

Den nye loven regulerer

 • plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger
 • plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger
 • krav til hvordan informasjons skal gis

SANKSJONER VED BRUDD PÅ ÅPENHETSLOVEN

Forbrukertilsynet vil føre tilsyn med at lovverket overholdes, og dersom det avdekkes brudd kan det fattes vedtak om forbud eller påbud, tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr.

ER DIN BEDRIFT BERØRT; LES MER OM TEMAET 

Du kan lese mer om det å komme i gang med Åpenhetsloven på Regnskap Norge sine sider; https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kom-i-gang-med-apenhetsloven/.

Her finner du også lenke til Forbrukerombudets side med tips til å komme i gang med de nye kravene, i tillegg til OECDs sider hvor det ligger retningslinjer og veileder for aktsomhetsvurderinger.

Komplett lovverk kan leses her (du lenkes til lovdata.no): Åpenhetsloven