Feriedager til overs? Her er reglene som gjelder

Året 2022 nærmer seg slutten, og vi ønsker å minne om å avvikle gjenværende ferie nå som året nærmer seg omme…

Dersom du eller dine arbeidstakere har utestående feriedager kan 12 virkedager overføres til neste år dersom alle dagene ikke kan brukes innen 2022 jfr. ferieloven § 7 (3). Virkedager er alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Hvis du eller dine arbeidstakere ikke har kunnet avvikle ferie grunnet sykdom eller permisjon jfr. ferieloven § 9 (1, 2) skal alle feriedagene som er til gode overføres til neste år. I en arbeidshverdag preget av uklare grenser mellom arbeid og fritid er det viktig å sørge for at ansatte bruker feriedagene de har krav på. Dette er med på å skape fysisk og mentalt overskudd for 2023 for dine ansatte, samt legge til rette for mer tid til julekos med nære og kjære.

Arbeidstaker har i henhold til ferieloven § 5 krav på 25 virkedager hvert ferieår. Virkedager er sorte dager på kalenderen – også lørdag. 25 virkedager ferie vil altså si 4 uker og 1 dag ferie. Har arbeidstaker nådd en viss alder har hen krav på tilleggsferie. Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en ekstra ferieuke, jf. § 5 annet ledd. Arbeidstaker plikter som hovedregel å avvikle all feriefritiden hvert år. Hvis din bedrift har en tariffavtale har du som arbeidstaker krav på ytterligere 4 feriedager, totalt 5 uker ferie. Disse dagene er ikke regulert av ferieloven, og begge parter står dermed friere i håndteringen av dem. Dette kan gjøres ved å slette dagene og utbetale økonomisk kompensasjon eller overføre de til påfølgende år, i tillegg til de 12 virkedagene man også har krav på.

Arbeidsgiver har et ansvar for å sørge for at arbeidstaker avvikler ferien sin. Dersom arbeidstaker har feriedager til gode som ikke er avtalt overført til neste år, og det ikke er sykdom eller foreldrepermisjon som er årsaken til at feriedagene ikke er avviklet, skal alle feriedagene til gode overføres til neste ferieår. Grunnen til dette er at arbeidsgiver har brutt ferielovens bestemmelser ved å ikke sørge for at arbeidstaker har avviklet all ferien i løpet av ferieåret.

Hvis arbeidsgiver og -taker ønsker at utestående ferie skal brukes i løpet av inneværende år er det arbeidsgivers plikt å sørge for at arbeidstakers ferie blir avviklet. Hvis det fortsatt er feriedager til overs, kan inntil 12 virkedager bli overført til påfølgende ferieår ved å inngå en skriftlig avtale med arbeidsgiver jfr. ferieloven § 7 (3). Ferie som i strid med lovens bestemmelser eller på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, ikke er avviklet ved ferieårets utløp, skal overføres til det påfølgende ferieår jfr. ferieloven § 9 (1, 2).

Ferie til gode blir “tvangsoverført” til neste år. Utestående feriedager kan ikke slettes eller erstattes med økonomisk kompensasjon dersom arbeidsgiver og -taker skulle ønske dette, med mindre det er grunn til å kreve erstatning jfr. ferieloven § 14.

Har din bedrift gode rutiner for å sikre at ansatte får avviklet ferie?