Ny hovedregel om at arbeidstaker skal ansettes på heltid

Vektorillustrasjon av en gruppe mangfoldige forretningspersoner i formelle antrekk som står i rekke, med en som vinker, som representerer et team eller kolleger. Humor kan ha effekt på læring, utvikling og psykologisk trygghet i norske organisasjoner.

Økt bruk av heltid i arbeidslivet er viktig i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Fra og med 1. januar 2023 innføres det en hovedregel om at arbeidstaker skal ansettes på heltid. Økt bruk av heltid i arbeidslivet er viktig i et samfunnsøkonomisk perspektiv. På denne måten får man utnyttet potensialet i arbeidsstyrken best mulig, ettersom høy arbeidsinnsats er med på å sikre verdiskaping, velferd og en bærekraftig økonomisk utvikling.

I tillegg til dette er heltidsstillinger sentralt for arbeidstakernes medvirkning, trygghet og forutsigbarhet. Med bakgrunn i dette vil en lavere andel små stillinger styrke arbeidsmiljøet, samt bidra til økt kompetanse og faglighet i virksomheten. Deltidsandelen er beklageligvis høyere for kvinner, og utstrakt deltidsarbeid utgjør derfor et hinder for likestilling.

Formålet med denne regelen er å bidra til bevisstgjøring i virksomhetene, slik at man skal unngå unødvendig bruk av deltid, men regelen gir ikke arbeidstaker et generelt krav på heltidsstilling. Grunnen til dette er at det kan være forhold både på virksomhetens- og på arbeidstakerens side som etter omstendighetene kan tilsi at det er behov for deltidsarbeid.

Regelen om at ansettelse på heltid skal være hovedregelen, innebærer ikke noe generelt forbud i arbeidsgivers adgang til deltidsansettelser, men målet er å unngå unødvendig deltidsansettelser.

For at arbeidsgiver skal kunne ansette arbeidstaker på deltid må behovet for deltidsansettelse dokumenteres skriftlig av arbeidsgiver, samt drøftes med tillitsvalgte.

Dersom en arbeidstaker ansettes på deltid kan vedkommende ha fortrinnsrett til utvidet stilling, dette gjelder også før ny innleie i virksomheten. Deltidsansatte skal også ha fortrinnsrett til «ekstravakter og liknende».

For utfyllende informasjon om de nye reglene, se Arbeidsmiljøloven kapittel 14.