Åpenhetsloven

Bærekraft er hyperaktuelt for tiden og åpenhetsloven er et veldig konkret bærekrafttiltak som få andre land enn Norge har.

Målet er å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i verdikjeder. Er din bedrift berørt av åpenhetsloven? Da må du sette deg inn i dette innen 30. juni! Les mer om lovverket og hvordan man kan avdekke og forebygge eventuelle lovbrudd.

ÅPENHETSLOVEN

I korte trekk handler Åpenhetsloven om at forbrukere skal vite at de ikke bidrar til brudd på menneskerettigheter ved kjøp av en vare eller en tjeneste. Målet er å sikre at grunnleggende menneskerettigheter blir overholdt, og den skal også gi deg som forbruker muligheten til å ha innsyn i hvordan norske bedrifter håndterer de ulike temaene gjennom sine aktsomhetsvurderinger.

HENSIKT/FORMÅL

Formålet med denne loven er å avdekke brudd på menneskerettigheter, arbeidstakers rettigheter og å unngå korrupsjon i verdikjeden, samt bevare miljøet. Når dette er gjort er neste steg å iverksette tiltak som kan bearbeide bruddene på måter som hjelper de som blir direkte og indirekte berørt av dette lovverket. Ved å utføre aktsomhetsvurderinger kan man kartlegge, forebygge og begrense faktiske og potensielle negative konsekvenser, samt redegjøre for hvordan konsekvensene blir håndtert. Innholdet og omfanget av disse aktsomhetsvurderingene avhenger av den konkrete situasjonen, og de bør tilpasses størrelsen på foretaket/prosjektet-, det generelle risikonivået og andre spesielle forhold knyttet til hvert enkelt prosjekt.

HVEM GJELDER ÅPENHETSLOVEN FOR?

Loven gjelder for større virksomheter hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske bedrifter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

Større virksomheter er i lovens § 3 bokstav a definert som:

 • Virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5
 • Virksomheter som overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:
  • salgsinntekt: 70 millioner kroner
  • balansesum: 35 millioner kroner
  • gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk
   Morselskaper skal regnes som større virksomheter dersom vilkårene er oppfylt for mor- og datterselskaper sett som en enhet. Dette kravet vil få ringvirkninger også for mindre virksomheter, som ikke direkte omfattes av loven, men som er leverandør til, eller forretningspartner med, større virksomheter.

Den nye loven regulerer

 • plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger
 • plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger
 • krav til hvordan informasjon skal gisAllerede 1. juli i fjor kunne hvem som helst kreve å få informasjon om hvordan virksomheter som omfattes av denne loven ivaretar menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin verdikjede, uten noen form for begrunnelse. Dersom dette skulle skje har virksomheten 21 dager på å utarbeide en redegjørelse vedrørende relevante aktsomhetsvurderinger. Etter dette påfølger diverse sanksjoner. Ovennevnte virksomheter er pliktig til å utføre aktsomhetsvurderinger og publisere en tilhørende rapport og redegjørelse innen 30.06.2023, og hvert år deretter.

DETTE GJELDER DEG, HVA NÅ?

Dersom din virksomhet er berørt av dette lovverket må du utføre 3 steg:

 1. Gjennomføre aktsomhetsvurderinger i henhold til OECD sine retningslinjer
 2. Publisere rapport og redegjørelse for tilhørende aktsomhetsvurderinger som skal inneholde følgende:
  a. en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
  b. opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger.
  c. opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene
 3. Legge til rette for å svare ut innsynsretten
  a. Alle og enhver kan kreve å få informasjon om hvordan virksomheter som omfattes av denne loven ivaretar menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin verdikjede, uten noen form for begrunnelse.
  b. Virksomheten har 21 dager på å svare på et slikt krav med ovennevnte rapport. Hvis ikke disse 21 dagene blir overholdt vil det påløpe diverse sanksjoner.

 

SANKSJONER VED BRUDD PÅ ÅPENHETSLOVEN

Forbrukertilsynet vil føre tilsyn med at lovverket overholdes, og dersom det avdekkes brudd kan det fattes vedtak om forbud eller påbud, tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr.

Du kan lese mer om lovverket her.